Saturday

Doa Selepas Solat


Bismillahirahmannirahim..

Alhamdulillahirobil a’lamin,wasola ti wasala mu’ala asrafil anbia iwalmursalin wa ala alihi wasobihi ajmain.

Allahhummagh firlana zulubana waliwa lidina warhamhom kama rabbayana soghira walijami il’muslimina walmuslimat,walmukminina walmukminat al ahyah imilhum walamwat birohmatikaya arhamarrahimin.

Allah humma ina nas aluka salamatan fiddin waddunia walakhirah wa afiyatan fil jasadi waziahdatan fil ilmi wabarahkatan fil rizki wataubatan koblal maut warahmatan a’indalmaut wamagh firatan ba’ddal maut.

Allahhummahawin alaina fi sakaratil maut wannaja ti waminannar wal afwa aindal hisab.

Allah humma ina nas aluka redha ka waljannah wanauhzubikah minsakhoti kawanar bismillahillazi layaduru ma asmihi syaiun fil ardhi wala fissama e wahuwas samiun alim.

Lahilla ha illa anta subahanaka ini kuntum minazzolimin ya allah,ya allah ya fatta huya alim aftah kulubana futuhan arifin.

Rohbi syrohlana sudurana wayassirlana umurrona nurrisyamsika Abadan abada birohmatika ya arhamarohimin. Rabbana atina fidun ya hassanah wafilaqiroh ti hasanah waqina azabanar .

Allahuma ahyina biiman waamitna bil iman washurna bil iman waad khilnal jannata maal iman birohmatikaya arhama rohhimin. Allahumagh  firlana bihusnil khotimah wala tahtim a’laina bisuil khotimah.

Allahuma ahyina bil hayati ulama’ waamitna bil mauti syuhada’ wasyurnafil  zumratil auliya’ wadkhilnal jannata maal ambiya’ a’lai hi solla ti wassalam.

Allahuma ina nasaluka minal fitnatil lisa wana’uzubika min fitnatil mahya wal mamati wana’uzubika min azabil kobri wanna’u zubika min azabil jahanam wannau zubika min fitnatil masihin dajjal.

Allahuma ina nasaluka minal hammi walhazan wana’u zubika min ajzil walkasan wana’u zubika min jubni wal bukh wana’u zubika min gholabatildaini wakohririjal.

Allahuma ina ala rizkika wato’atika wahusna ibadatik.

Rabana la tu ziak kulu bana ba’dais hadiatana wahablana mil ladun karoh mah innaka antau wahab.

Rabana afraik a’laina sobro wassabik akda mana wangsurna a’lal kau mil kafirin.

Allahuma ahsin a’kibatana fil umuri kuliha wa’a jirna min hizzil dun ya wal akhiroh.

Allahuma suril Islam wal muslimin wal mujahidin Khursusan fi Palestin fi Iraq fi Lubnan fi Syirya fi Mesir fi Iran fi Afgasnistan fi Qhasmir fi Thailand fi Indonesia fi Malaysia.

Wa fi kulli makan wa fi kul li zaman.

Allahuma inna nasaluka daulatan khilafatan a’la minhaj annubuwwah.

Wasallallah huala saidina muhammaddin nabiyi ummiyi wa’ala alihi wasobihi ajmain.

Subha naka robbil I’lzatil amma yasifun wassalammun ala musalin walhamdulilah hi robil a’lamin al-fatihah.

Amin3x ya robbal a’lamin robbana zolamna anfusana wiilamtak firlana watarhamna lanaku nanna minal khosirin.

Allahuma rabbana takkobal mina solatana waddu’a ana wa’amalana waruku ana wasuju duna watakhoshuanna watodoru anna innaka antasami u’la’lim watuba’laina ya maulana inna kaan tassami u’la’lim wafil lana war hamna yar arhama rohimin.

Allahuma anzidi rohman wal magh firrata wa’alai him wa’ala ahlil kubur min ja mil  il muslimin wal muslimat mukmnin nawal mukminat biroh mati kaya ya arhama rohimin.

Allahuma jaalna min ahlil jannah mau lana dakwa hum fihasalam waakhir da’q wa hum a’nil ham dulilah hirobil a’lamin.

2 comments:

JihadiAbadi said...

Assalamualaikum

Mohon Translation doa di atas supaya lebih memahaminya.
alhamdulillah
terima kasih

Mohamad Azizan said...

Kepada Tinta Kontang,

Maafkan ana,ana tidak memiliki dalam bahasa arabnya.
ini kerana ana telah merumikannya.

Jangan Buka !!!

Daulah Islam

Daulah Islam

Singgah Sana

(Jom Buka) Realiti Umat Islam Zaman Sekarang‬‏