Saturday

Khilafah Adalah Kewajipan


AL-KHILAFAH

Apa itu Khilafah ?
Khilafah/Imamah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum Syariat Islam dan mengembang risalah/dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.
(Taqiyuddin An Nabhani, Nidzamul Hukmi fil Islam, hal. 17). 
 
Apakah hukum menegakkan Khilafah ?
Hukum menegakkan Khilafah adalah WAJIB
berdasarkan dalil-dalil berikut :-
1.                Dalil Al-Qur’an
2.                Dalil As-Sunnah
3.                Dalil Ijma’ Sahabat
4.                Dalil dari Qaedah Usul
5.                Pendapat Ulama’

Al-Qur’an

Dalil Al-Qur’an
َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”  (Qs An-Nisa’ [4] : 59) .

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (Qs. Al-Maa’idah [5]: 49).

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ
"Maka putuskanlah perkara di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka (dengan) meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu." (Qs. Al-Maa’idah [5]: 48). 


Dalil As-Sunnah
من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
Abdullah bin Umar meriwayatkan, "Aku mendengar Rasulullah mengatakan, ‘Barangsiapa melepaskan tangannya dari ketaatan kepada Allah, nescaya  dia akan menemui Allah di Hari Qiamat dengan tanpa hujah. Dan barangsiapa mati sedangkan di lehernya tidak ada bai’ah (kepada Khalifah) maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah."  [HR. Muslim]. 

Rasulullah SAW bersabda:
إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به
”Sesungguhnya Imam (khalifah) itu bagaikan perisai, dari belakangnya umat berperang dan dengannya umat berlindung." [HR. Muslim]

Rasulullah SAW bersabda:
كانت بنو إسرائيل   تسوسهم  الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا قال فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم
"Dahulu urusan politik (siasah) Bani Israel diurus oleh para nabi. Bila wafat seorang  nabi diganti dengan nabi yang lain, sesungguhnya tidak ada lagi nabi sesudahku, akan tetapi akan ada para Khalifah dan jumlahnya banyak." Para sahabat bertanya,’Apa yang engkau perintahkan kepada kami? Rasulullah menjawab,’Penuhilah bai’at yang pertama dan yang pertama itu saja. Penuhilah hak-hak mereka. Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang menjadi kewajiban mereka." [HR. Muslim].

Dalil Ijma’ Sahabat
Ø    Def : Kesepakatan para sahabat bahawa itu adalah hukum syara’ atau persetujuan mereka berkenaan suatu hukum dalam suatu perkara.
Ø    Sebagai sumber hukum Islam ketiga, Ijma’ Sahabat menunjukkan bahawa mengangkat   seorang Khalifah sebagai pemimpin bagi kaum muslimin hukumnya adalah WAJIB. 
1.       Mereka telah sepakat mengangkat Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, ridhwanullah ‘alaihim.

2.       Jenazah Rasulullah tertangguh selama 3 HARI 2 MALAM kerana para sahabat mendahulukan pengangkatan seorang Khalifah. (Hal ini tak mungkin terjadi kecuali jika status hukum mengangkat seorang Khalifah adalah fardhu dan wajib  diutamakan daripada menguburkan jenazah). 

Ø    Demikianlah - seluruh sahabat selama hidup mereka telah bersepakat mengenai kewajiban mengangkat Khalifah. Walaupun sering muncul perbezaan pendapat mengenai siapa yang lebih layak untuk dipilih dan diangkat menjadi Khalifah, namun mereka tidak pernah berselisih pendapat sedikit pun mengenai wajibnya mengangkat seorang Khalifah, baik ketika wafatnya Rasulullah maupun ketika penggantian masing-masing Khalifah yang empat.

Ø    Oleh kerana itu Ijma’ Sahabat merupakan dalil yang jelas dan kuat mengenai kewajiban mengangkat Khalifah.


Dalil Dari Qaedah Usul

Ø    Ditinjau dari Qaedah usul fiqh, mengangkat Khalifah juga adalah wajib :

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

"Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan suatu perbuatan, maka perbuatan itu adalah wajib."

Ø    Menerapkan hukum-hukum yang berasal dari Allah SWT dalam segala aspeknya adalah wajib. Sementara hal ini tidak akan dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa adanya kekuasaan Islam yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Maka dari itu, berdasarkan Qaedah Usul tadi, eksistensi Khilafah hukumnya menjadi wajib.


Pendapat Para Ulama

Ø    Tak hanya kalangan Ahlus Sunnah saja yang mewajibkan Khilafah, bahkan seluruh kalangan Ahlus Sunnah dan Syiah ¾termasuk Khawarij dan Mu’tazilah¾ tanpa kecuali bersepakat tentang wajibnya mengangkat seorang Khalifah. Kalau pun ada segelintir orang yang tidak mewajibkan Khilafah, maka pendapatnya itu tidak perlu dianggap, kerana bertentangan dengan nas-nas syara’ yang telah jelas.

Ø    Imam Asy Syaukani dalam Nailul Authar jilid 8 hal. 265 menyatakan:
             "Menurut golongan Syiah, minoritas Mu’tazilah, dan Asy A’riyah, (Khilafah) adalah wajib
                menurut syara’."

Ø    Ibnu Hazm dalam Al Fashl fil Milal Wal Ahwa’ Wan Nihal juz 4 hal. 87 mengatakan:
              "Telah sepakat seluruh Ahlus Sunnah, seluruh Murji`ah, seluruh Syi’ah, dan seluruh Khawarij, mengenai wajibnya Imamah (Khilafah)."

Ø    Bahawa Khilafah adalah sebuah ketentuan hukum Islam yang wajib ( bukan haram apalagi bid’ah)— dapat kitab temukan dalam khazanah Tsaqafah Islamiyah yang sangat kaya. Berikut ini sekelumit saja RUJUKAN yang menunjukkan kewajiban Khilafah:

Ø    Imam Al Mawardi,  Al Ahkamush Shulthaniyah, hal. 5,

Ø    Abu Ya’la Al Farraa’, Al Ahkamush Shulthaniyah, hal.19,

Ø    Ibnu Taimiyah, As Siyasah Asy Syar’iyah, hal.161,

Ø    Ibnu Taimiyah, Majmu’ul Fatawa, jilid 28 hal. 62,

Ø    Imam Al Ghazali, Al Iqtishaad fil I’tiqad,hal. 97,

Ø    Ibnu  Khaldun, Al Muqaddimah, hal.167, 

Ø    Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi, juz 1 hal.264,

Ø    Ibnu Hajar Al Haitsami, Ash Shawa’iqul Muhriqah,  hal.17,

Ø    Ibnu Hajar A1 Asqallany, Fathul Bari, juz 13 hal. 176,

Ø    Imam An Nawawi,  Syarah Muslim, juz 12 hal. 205,

Ø    Dr. Dhiya’uddin Ar Rais, Al Islam Wal Khilafah, hal.99,

Ø    Abdurrahman Abdul Khaliq, Asy Syura, hal.26,

Ø    Abdul Qadir Audah,  Al Islam Wa Audla’una As Siyasiyah, hal. 124,

Ø    Dr. Mahmud Al Khalidi, Qawaid Nizham Al Hukum fil Islam, hal. 248,

Ø    Sulaiman Ad Diji,  Al Imamah Al ‘Uzhma, hal.75,

Ø    Muhammad Abduh, Al Islam Wan Nasraniyah, hal. 61, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Ø    Seluruh imam madzhab dan para mujtahid besar tanpa kecuali telah bersepakat bulat akan wajibnya Khilafah (atau Imamah). Syaikh Abdurrahman Al Jaziri menegaskan hal ini dalam kitabnya Al Fiqh ‘Ala Al Madzahib Al Arba’ah, jilid V, hal. 416:-

                "Para imam madzhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad) --rahimahumullah-- telah sepakat bahawa Imamah (Khilafah) itu wajib adanya, dan bahawa ummat Islam wajib mempunyai seorang imam (khalifah,) yang akan meninggikan syiar-syiar agama serta menolong orang-orang yang tertindas dari yang menindasnya..."

Pendapat Para Ulama...

Ø    Imam Nawawi, Syarah Sahih Muslim, XII/205
وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة
               
“Mereka (para imam) berijmak bahawa kaum Muslimin wajib mengangkat seorang Khalifah.”

Ø    Imam Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, I/264
ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة
“Tidak ada perbezaan pendapat mengenai kewajipan tersebut (mengenai  pengangkatan Khalifah) di kalangan umat.”

Ø    Imam Marwardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah, ms 5

“Mengadakan akad Imamah (Khilafah) bagi orang yang meneggakkannya di tengah tengah umat merupakan kewajipan yang didasarkan kepada Ijma’ Sahabat.”

Ø    Ibnu Taimiyyah, Majmu’ Al-Fatawa, XXVIII/297

Ali bin Abu Talib ra berkata, “Manusia mesti mempunyai pemimpin, samada dianya baik atau buruk” Lalu ada yang berkata kepada beliau “Amirul Mukminin, kalau yang baik kami ketahuinya, tapi bagaimana dengan pemimpin zalim?” Ali menjawab “Asal dia tetap menjalankan hudud, mengamankan jalan-jalan awam, berjihad melawan musuh, dan membahagikan harta fai’”

(di tempat lain lagi banyak Ibnu Taimiyah menerangkan peri pentingnya Khalifah).


Lord Curzon
Kata-kata si kafir, Lord Curzon

We must put an end to anything which brings about any  Islamic unity between the sons of the Muslims. As we have  already succeeded in finishing off the Khilafah, so we must  ensure that there will never rise again unity for the Muslims,  be it intellectual or cultural unity.” “The situation now is that Turkey is dead and never rise again  because we have destroyed its moral strength, the Khilafah and Islam.”  [*Lord Curzon, British Foreign Minister in front of the House of Common after the Lausanne Treaty of July 24th, 1924] 

Jonathan Paris
Kata-kata musuh kaum muslimin, Jonathan Paris

“Fundamentalist Islam dapat berubah menjadi sebuah bola salji revolusioner yang dapat menembusi semua perbatasan ke arah satu umat yang lebih besar, atau mencapai kesatuan melalui jihad. Satu-satunya yang diperlukan adalah seorang Nasser berjanggut untuk menyatukan Muslim menjadi sebuah kekuatan politik pan-Islam”  [*Jonathan Paris, When to worry in the Middle East] 

Donald Rumsfeld
Kata-kata musuh Allah, Donald Rumsfeld

Beliau memberi amaran bahawa jika AS mengambil keputusan untuk meninggalkan bumi Iraq secara tergesa-gesa, sebuah Negara Besar Islam (Islamic Superstate) akan muncul. Katanya :

“Iraq akan menjadi tapak sebuah Khilafah Islam Baru (a new Islamic Caliphate) yang akan berkembang di seluruh Timur Tengah dan bakal mengancam kerajaan sah di Eropah, Afrika dan Asia. Inilah perancangan mereka. Mereka telah mengatakannnya. Kita bakal melakukan kesilapan besar jika kita tidak mengendahkan dan belajar darinya”

[*Donald Rumsfeld, Setiausaha Pertahanan AS, www.defenselink.mil/news]

Pada 3hb Feb 2006 yang lalu, di dalam Persidangan Keselamatan Tahunan Munich ke-42 yang diadakan di  German, si musuh Allah ini menyeru semua negara agar bersatu dalam menghapuskan sebarang usaha untuk mengembalikan Islam sebagai pemimpin percaturan politik dunia. Katanya :

“Mereka ingin mengambil alih kerajaan dari Afrika Utara ke Asia Tenggara dan menegakkan semula KHILAFAH yang mereka harapkan pada suatu hari nanti akan merangkumi seluruh benua di dunia. Mereka telah melakarkan sebuah peta di mana semua sempadan nasional akan dihapuskan dan digantikan dengan sebuah empayar pelampau global. Hari ini negara-negara kita mempunyai pilihan untuk berpura-pura dengan mengatakan bahawa ancaman ini tidaklah seperti yang digembar-gemburkan. Tetapi…bagaimana sekiranya anggapan ini ternyata salah? Sekiranya kita tidak menekankan pelaburan dalam bidang keselamatan dan pertahanan, kita dalam bahaya.” [Sunday Times UK 6/2/06]


Janji Allah kepada kaum muslimin

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahKu dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun denganKu. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Qs An-Nur [24] : 55).


Khabar gembira dari Rasulullah

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ
اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى
مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ
أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ
يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ
اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى
مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ   (HR Ahmad)


Khatimah

Wahai kaum muslimin! Sesungguhnya menegakkan hukum Allah di muka bumi ini adalah kewajipan anda semua. Kami dengan ini menyeru supaya anda bersama-sama kami (HIZBUT TAHRIR) untuk mengembalikan semula kehidupan Islam dengan menegakkan Khilafah ‘ala minhaj nubuwwah sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dan RasulNya.

Friday

Bongkar Yahudi

                   David Beckham

David Beckham atau nama sebenarnya David Robert Joseph Beckham ialah bintang bola sepak no 1 dunia. Beliau sebenarnya berketurunan Yahudi di sebelah datuknya. Beliau dilahirkan di Essex, iaitu daerah penempatan Yahudi terbesar di United Kingdom. 

Slash
Slash amat sinonim dengan Guns N’ Roses walaupun sebelum itu pernah menyertai kumpulan Snackpit dan sekarang ini Velvet Revolver.

KAF.FA.RA

1.  ….Sesungguhnya aku akan mensifatkannya ke atas kamu :
“ Dajjal itu buta matanya (yang kanan) dan dituliskan di dahinya perkataan kafir yang dapat dibaca oleh setiap orang yang beriman, samada ia pandai membaca @ tidak.  Maka apa yg dikatakannya syurga itu sebenarnya neraka, dan apa yg dikatakan neraka itu adalah syurga”.
(HR. NUA’IM B HAMMAD)

2.  Dari Annas رضي الله عنه, berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم :
   …ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتب كافر فيه
…Ketahuilah sesungguhnya dia (Dajjal) buta sebelah sedangkan Rabb kamu tidak buta. Dan sesungguhnya diantara kedua matanya tertulis KAFIR.
(HR.Bukhari)

3. Dalam riwayat lain disebutkan :
ثم تهجاها (ك ف ر) يقروه كل مسلم    
…Kemudian mengejanya (Kaf , Fa , Ra) semua Muslim dapat membacanya.
(HR.Muslim dalam shahihnya kitab Fitan (18/59-Syarh Imam Nawawi)

4. Dalam riwayat lain dari Huzaifahرضي الله عنه  dikatakan :
يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كتب    
…Setiap Mukmin dapat membacanya, samada dia boleh menulis atau pun buta huruf.
(HR.Muslim)

JADI…. APAKAH YANG DIMAKSUDKAN OLEH RASULLAH SAW INI ?
Tentera israel telah menubuhkan satu unit pasukan tentera elit yang dinamakan KFIR Brigade. Bahkan menghasilkan sebuah pesawat tempur yang juga di beri nama KFIR.
KFIR merupakan sebuah pesawat pejuang-pengebom semua keadaan cuaca, pelbagai peranan buatan Israel yang diterbitkan berdasarkan kerangka ubahsuai pesawat Dassault Mirage 5, dipasang dengan sistem-sistem avionik dan enjin turbin jet General Electric J79 buatan Israel.

Klik Untuk Besarkan Gambar

 
Konkulusi:
Begitu liciknya musuh-musuh Islam mengatur strategi. Dimanakah kesedaran kaum Muslimin di seluruh Dunia. Adakah masih mempertahankan Parti-Parti Demorasi ( Perlembagaan Lord Reid ) yang di cipta sendiri oleh musuh Islam? Mengapa kaum muslimin tidak terus menggunakan Buku Al-Quran Al-Karim sebagai penyelesaian masalah umat hari ini?

Al-Quran Al Karim
                                                                             ATAU 

Perlembagaan Persekutuan

Sesungguhnya, hanya penerapan Sistem Khilafah di muka bumi ini yang boleh menyelesaikan segala permasalahan yang merangkumi segala aspek termasuklah umat Islam sekarang ini.

                                     Siapa Ingat, Ini Bendara Siapa?

Bersabda Nabi Muhammad S.A.W :
‘Kemudian akan kembali Khilafah di atas manhaj kenabian…'
(HR. Ahmad)

Rujukan:

Tuesday

♥IBU♥


"Nurse, boleh saya tengok bayi saya?" ibu muda yang baru bersalin itu bersuara antara dengar dan tidak kepada seorang jururawat.

Sambil tersenyum jururawat membawakan bayi yang masih merah itu. Si ibu menyambut dengan senyum meleret. Dibuka selimut yang menutup wajah comel itu, diciumnya berkali-kali sebaik bayi tersebut berada dipangkuan.

Jururawat kemudian mengalihkan pandangannya ke luar tingkap. Tidak sanggup dia bertentang mata dengan si ibu yang terperanjat melihat bayinya dilahirkan tanpa kedua-dua cuping telinga.

Namun gamamnya cuma seketika. Dakapan dan ciuman silih berganti sehingga bayi yang sedang lena itu merengek. Doktor bagaimanapun mengesahkan pendengaran bayi itu normal, sesuatu yang cukup mengembirakan si ibu. 

Masa terus berlalu...
Pulang dari sekolah suatu tengahari, anak yang tiada cuping telinga itu yang kini telah memasuki alam persekolahan menangis memberitahu bagaimana dia diejek rakan-rakan. "Mereka kata saya cacat," katanya kepada si ibu.

 
Si ibu menahan sebak. Dipujuknya si anak dengan pelbagai kata semangat. Si anak menerimanya dan dia muncul pelajar cemerlang dengan menyandang pelbagai jawatan di sekolah. Bagaimanapun tanpa cuping telinga, si anak tetap merasa rendah diri walaupun si ibu terus memujuk dan memujuk. Ayah kanak-kanak itu bertemu doktor. "Saya yakin dapat melakukannya jika ada penderma," kata pakar bedah. Bermulalah suatu pencarian bagi mencari penderma yang sanggup berkorban.

Setahun berlalu...
"Anakku, kita akan menemui doktor hujung minggu ini. Ibu dan ayah telah mendapatkan seorang penderma, tapi dia mahu dirinya dirahsiakan," kata si ayah. Pembedahan berjalan lancar dan akhirnya si anak muncul sebagai manusia baru, kacak serta bijak. Pelajarannya tambah cemerlang dan rasa rendah diri yang kerap dialaminya hilang.

Rakan-rakan memuji kecantikan parasnya. Si anak cukup seronok, bagaimanapun dia tidak mengabaikan pelajaran. Pada usianya lewat 20-an, si anak menjawat jawatan tinggi dalam bidang diplomatik.

"Sebelum saya berangkat keluar negara, saya ingin tahu siapakah penderma telinga ini, saya ingin membalas jasanya," kata si anak berkali-kali. "Tak mungkin," balas si ayah. "Perjanjian antara ayah dengan penderma itu masih berjalan. Tunggulah, masanya akan tiba." "Bila?" tanya si anak.

"Akan tiba masanya anakku," balas si ayah sambil ibunya mengangguk-angguk. Keadaan terus kekal menjadi rahsia bertahun-tahun lamanya.

Hari yang ditunggu tiba akhirnya. Ketika si anak berdiri di sisi keranda ibunya, perlahan-lahan si ayah menyelak rambut ibunya yang kaku.

Gelap seketika pandangan si anak apabila melihat kedua-dua cuping telinga ibunya tiada.
 
"Ibumu tidak pernah memotong pendek rambutnya," si ayah berbisik ke telinga anaknya. "Tetapi tiada siapa pernah mengatakan ibumu cacat, dia tetap cantik, pada ayah dia satu-satunya wanita paling cantik yang pernah ayah temui. Tak percaya... tanyalah pada sesiapa pun kenalannya." 


Ps :
Kecantikan seseorang bukan terletak pada fizikal tetapi di hati. Cinta sejati bukan pada apa yang dilakukan dan dihebah-hebahkan tetapi pengorbanan tanpa diketahui.

Selagi ibu kita ada didunia ini, ciumlah dia, cium tangannya, sentiasa minta ampun darinya, berikan senyuman kepadanya, bukannya dengan bermasam muka, kasih ibu tiada tandingannya, ingatlah "SYURGA DI BAWAH TELAPAK KAKI IBU", penyesalan di kemudian hari tidak berguna, selagi hayatnya ada,curahkanlah sepenuh kasih sayang kepadanya.. 


"Saya Sayang Ibu"
Dari Bonda Tersayang..

Jangan Buka !!!

Daulah Islam

Daulah Islam

Singgah Sana

(Jom Buka) Realiti Umat Islam Zaman Sekarang‬‏